Betonmortelcentrale Gorkum:

verkoop, productie en transport van direct verwerkbare betonmortel

Betonmortel en CO2-emissie

Waar betontechnologisch mogelijk en/of in overeenstemming met de opdrachtgever, vervangt Betonmortelcentrale Gorkum bij de productie van betonmortel traditionele grondstoffen (zand, grind en cement) door restproducten. Zo kan een deel cement worden vervangen door het CO2-neutraal gecertificeerd poederkoolvliegas en/of passen we het CO2-vriendelijke hoogovencement (met groot aandeel secundaire grondstof hoogovenslak) toe in de mengsels.

Percentage CO2 per gemiddelde m3 betonmortel in 2013 (L) en 2012 (R). Illustratie: VOBN

Daarnaast wordt, indien mogelijk, een deel van het steeds schaarser wordende grind vervangen door betongranulaat (gerecycled betonpuin). Hiermee zijn wij in staat om onze klanten een duurzaam product met dezelfde hoge kwaliteitsgarantie te leveren.

De bouwindustrie is één van de belangrijke spelers in de CO2-problematiek. Niet alleen de productie van bouwmaterialen, maar vooral ook de energieconsumptie in gebouwen levert een forse bijdrage aan de CO2-emissie. Wat is de positie van de cement- en betonindustrie? En wat is de relatie met het keurmerk Beton Bewust?

De hele wereld bouwt met beton: per jaar maar liefst 1,4 m3 beton per wereldburger. De grondstoffen zijn overal aanwezig en het materiaal is veelzijdig. Voor die betonproductie zijn grote hoeveelheden cement nodig. Wereldwijd wordt de cementindustrie verantwoordelijk geacht voor ruim 5% van de door mensen veroorzaakte CO2-emissie. In Nederland is dat minder dan 1%.

Beton-bewust Betonmortel fabrikanten met het keurmerk Beton Bewust hebben de verplichting om de emissie van de hoeveelheid CO2 per m3 betonmortel structureel te verlagen. Om deze reductiemaatregelen mogelijk te maken, wordt per betoncentrale de gemiddelde CO2-uitstoot bepaald aan de hand van een Benchmarkinstrument. Het gebruik van klinkerarme cementen, alternatieve bindmiddelen en de inzet van secundaire grondstoffen wordt gestimuleerd.

In 2013 is de hoeveelheid CO2 per m3 betonmortel in lijn gebleven met de voorgaande jaren (160 kg CO2 per m3). Deze relatief lage uitstoot van CO2 van betonmortel kan worden toegeschreven aan het feit dat in verschillende marktsegmenten veel klinkerarme cement wordt toegepast.

Naast cement zijn er andere zaken die de CO2 van betonmortel beïnvloeden. Dit zijn de toeslagstoffen, de aanvoer van grondstoffen, het transport naar de bouwplaats en de energie die nodig is voor de productie van beton.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan publieke aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoeringen van projecten. Het gaat daarbij name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.